home

Kumat - Domov

O FIRME


Bezpečnosť, kvalita a spokojnosť zákazníka

Spoločnosť KUMAT je na trhu už od roku 1993 a v súčasnosti patrí medzi významných slovenských dodávateľov zabezpečovacej, telekomunikačnej a oznamovacej techniky v oblasti železničnej infraštruktúry.

ISO
ISO
ISO
ISO

Spolupráca s poprednými európskymi výrobcami technológií a zariadení dáva garanciu vysokého štandardu poskytovaných služieb.

Spoločnosť komplexne zabezpečuje nasledovné služby:

 • Výskum a vývoj
 • Projektovanie a inžiniering
 • Montáž a realizáciu technologických stavieb
 • Údržbu, servis a opravy zariadení a ich častí
 • Odborné prehliadky a pravidelné revízie zariadení
 • Stavebný dozor

NAŠE SLUŽBYProjekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Projekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Projekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Ponúkame projekčné služby, inžiniering a dozor projektu až do úspešnej realizácie stavby a odovzdania užívateľovi.

Zabezpečujeme projektovanie stavieb určených technických zariadení elektrických v zmysle Vyhlášky 205 z roku 2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu: E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12.  
Okrem lanových dráh to predstavuje komplexné spektrum určených technických zariadení, čo v praxi znamená pokrytie stavby z hľadiska projekcie elektrického zariadenia v celom rozsahu. Projektanti disponujú platným osvedčením v zmysle Vyhlášky 205/2010 Z.z. §27. Projekty sú vykonávané vo všetkých stupňoch od projektu pre stavebné povolenie, cez projekt realizácie stavby až po projekt skutočného vyhotovenia stavby. Súčasťou projekcie je aj vykonávanie inžinierskej činnosti na projektovanej stavbe, v zmysle zabezpečenia stavebného povolenia.
Projekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Údržba a servis zariadení Údržba a servis zariadení

Údržba a servis zariadení

Poskytujeme pravidelnú údržbu, opravy vybraných dielov a zariadení, ako aj nepretržitý záručný a pozáručný servis s garanciou výjazdu a odstránenia poruchy v rozsahu 24 hodín.

Spoločnosť zabezpečuje údržbu zariadení pracovníkmi s platným osvedčením a skúškami potrebnými pre výkon činnosti na Železniciach Slovenskej republiky. Údržba je vykonávaná na elektrických zariadeniach zabezpečovacej a oznamovacej techniky, elektroinštalácií budov, osvetlenia koľajiska a ďalších určených technických zariadeniach. Potrebné opravy na uvedených zariadeniach sú vykonávané tak, aby bola samotná doprava obmedzená čo najmenej. Spoločnosť KUMAT zabezpečuje jednotlivé náhradné diely špecifického zariadenia oznamovacej a zabezpečovacej techniky ako aj výmenné diely, ktoré podliehajú pravidelnej kontrole, zisteniu ich parametrov a nastaveniu vlastnými prostriedkami, prípadne dodávateľsky. Údržba a servis zariadení

Prevádzkovanie priemyselných vlečiek Prevádzkovanie priemyselných vlečiek

Prevádzkovanie priemyselných vlečiek

Ponúkame správu, obsluhu a zabezpečenie prevádzky vlečky v stave umožňujúcom bezpečnú a plynulú dopravu a organizovanie dopravy na vlečke v zmysle platnej legislatívy.

Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky

Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky

Zabezpečujeme prípravné práce, realizáciu a profesionálny dozor stavby, funkčné skúšky a uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane kolaudačného rozhodnutia.

Zabezpečujeme montážne činnosti na železničných a električkových dráhach a montáže elektrických zariadení v takzvanom civilnom sektore (bežné stavby). Portfóliom spoločnosti sú montáže:
 • Elektrických dráhových zabezpečovacích a oznamovacích zariadení (E7),
 • Elektrických rozvodných zariadení dráh bez obmedzenia napätia (E1),
 • Elektrických sietí dráh a elektrických rozvodov dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane (E2),
 • Elektrických zariadení napájaných z trakčného vedenia (E5),
 • Elektrických zariadení dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov (E6),
 • Elektrických zariadení dráhových vozidiel – traťových mechanizmov (E6),
 • Náhradných zdrojov elektriny na prevádzkovanie dráhy (E9),
 • Zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (E11),
 • Zariadení na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov (E12),
 • Elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
U bežných stavieb sa spoločnosť zameriava na montáže elektrických zariadení elektroinštalácií budov bytovej a nebytovej výstavby, bleskozvodov, výrobných hál, prevádzok a priemyselných objektov. Stavby realizujeme v rozsahu odovzdania staveniska, zabezpečenia geodetického zamerania a inžinierskej činnosti, montážnych prác, uvedenia zariadenia do prevádzky a zabezpečenia kolaudácie stavby.
Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky
Odborné prehliadky a pravidelné revízie Odborné prehliadky a pravidelné revízie

Odborné prehliadky a pravidelné revízie

Poskytujeme pravidelnú diagnostiku, kontrolné merania vrátane meracích protokolov a revízie vybraných technických zariadení nn a vn, ako aj elektroinštalácií priemyselných objektov a prevádzok.

Revíznu činnosť, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení spoločnosť vykonáva na určených technických zariadení elektrických v zmysle Vyhlášky 205 z roku 2010 Z.z a zákona o dráhach 513/2009 Z.z. Taktiež vykonáva odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle Vyhlášky 508 z roku 2009 Z.z. Revízie sú vykonávané na určených technických zariadeniach v rozsahu: E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12.
Odborné prehliadky a pravidelné revízie

KOMPLEXNÁ DODÁVKA OZNAMOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ (ZabZar)


Staviame zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia na železnici s dodávkou technológie na kľúč od viacerých významných výrobcov.


Traťové ZabZar
Traťové ZabZar
Následná jazda vlakov na trati, vylúčenie protismernej jazdy vlakov po jednej koľaji
Pokládka vedení
Pokládka vedení
Metalické a optické vedenia pre bezpečný prenos informácii medzi prevádzkami vlakovej dopravy
Staničné ZabZar
Staničné ZabZar
Stavanie výhybiek a výkoľajok, signalizácia priechodnosti, koľaji tak aby bol zaistený chod, prechod a posun vlakov v železničnej stanici
Priecestné ZabZar
Priecestné ZabZar
Bezpečnosť cestnej a železničnej prevádzky v mieste križovania železničnej trate s cestnou komunikáciou
Oznamovacie zariadenia
Oznamovacie zariadenia
Rýchle a spoľahlivé dorozumievanie medzi pracovníkmi vlakovej dopravy
Informačné zariadenia
Informačné zariadenia
Informovanie cestujúcej verejnosti o stave vlakovej dopravy

REALIZÁCIE


Galéria obrázok
1/2
Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
2021 - Prebieha
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Haniska - Moldava nad Bodvou
2021 - Prebieha
Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
PZZ Rožkovany
2021 - 2023
Komplexná rekonštrukcia priecestia v žkm 45,938 – Rožkovany (Žltý FIDIC)
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
ŽST Šaľa
2021 - 2023
ŽST Šaľa – Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo
2022 - 2023
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č.2
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Cementáreň Danucem, Rohožník
2019 - 2024
Outsourcing prevádzkovania a údržby vlečky v cementárni Danucem (člen skupiny CRH) - ZabZar
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Poprad Tatry - Liptovský Mikuláš
2020 - 2023
Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry, 1.etapa: Poprad - Lučivná
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Priemyselný park Kežmarok
2019
Vybudovanie priecestných zabezpečovacích zariadení v blízkosti priemyselného parku v Kežmarku
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Modernizácia ŽST Podbrezová
2019
Spoločnosť KUMAT sa spolupodieľala na rozsiahlej rekonštrukcii ŽST Podbrezová implementovaním elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia a takisto montážou vonkajších prvkov.
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Spádovisko v Čiernej nad Tisou
2018
Ako generálny dodávateľ zabezpečujeme pre spoločnosť ŽSR kompletnú dodávku spádoviskového systému vrátane koľajových bŕzd na cieľových koľajach.
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
ŽST Považská Bystrica
2017
Pre spoločnosť SIEMENS realizujeme práce súvisiace s vybudovaním nového staničného zabezpečovacieho zariadenia SIMIS W v ŽST Považská Bystrica.
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
Priecestné ZabZar Scheidt & Bachmann
2018
V roku 2018 sme na Slovensku pre spoločnosť ŽSR postavili a uviedli do prevádzky 8 priecestí, zabezpečených systémom od firmy Scheidt & Bachmann
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
D4R7 - Prekládka káblov
2018
Pre projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 realizujeme prekládku diaľkového železničného kábla pri obci Jarovce.
DETAIL PROJEKTU
Galéria obrázok
1/2
SLOVNAFT – Obnova železnice
2018
Pre nadnárodnú spoločnosť SLOVNAFT, v rámci projektu modernizácie železnice na D záťaž, obnovujeme zabezpečovacie zariadenia v úseku medzi Železničnou stanicou ÚNS a areálom rafinérie, vrátane dvoch železničných priecestí.
1/10
Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
2021 - Prebieha
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
DETAIL PROJEKTU Icon
Haniska - Moldava nad Bodvou
2021 - Prebieha
Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto
DETAIL PROJEKTU Icon
PZZ Rožkovany
2021 - 2023
Komplexná rekonštrukcia priecestia v žkm 45,938 – Rožkovany (Žltý FIDIC)
DETAIL PROJEKTU Icon
ŽST Šaľa
2021 - 2023
ŽST Šaľa – Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy
DETAIL PROJEKTU Icon
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo
2022 - 2023
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č.2
DETAIL PROJEKTU Icon
Cementáreň Danucem, Rohožník
2019 - 2024
Outsourcing prevádzkovania a údržby vlečky v cementárni Danucem (člen skupiny CRH) - ZabZar
DETAIL PROJEKTU Icon
Poprad Tatry - Liptovský Mikuláš
2020 - 2023
Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry, 1.etapa: Poprad - Lučivná
DETAIL PROJEKTU Icon
Priemyselný park Kežmarok
2019
Vybudovanie priecestných zabezpečovacích zariadení v blízkosti priemyselného parku v Kežmarku
DETAIL PROJEKTU Icon
Modernizácia ŽST Podbrezová
2019
Spoločnosť KUMAT sa spolupodieľala na rozsiahlej rekonštrukcii ŽST Podbrezová implementovaním elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia a takisto montážou vonkajších prvkov.
DETAIL PROJEKTU Icon
Spádovisko v Čiernej nad Tisou
2018
Ako generálny dodávateľ zabezpečujeme pre spoločnosť ŽSR kompletnú dodávku spádoviskového systému vrátane koľajových bŕzd na cieľových koľajach.
DETAIL PROJEKTU Icon
ŽST Považská Bystrica
2017
Pre spoločnosť SIEMENS realizujeme práce súvisiace s vybudovaním nového staničného zabezpečovacieho zariadenia SIMIS W v ŽST Považská Bystrica.
DETAIL PROJEKTU Icon
Priecestné ZabZar Scheidt & Bachmann
2018
V roku 2018 sme na Slovensku pre spoločnosť ŽSR postavili a uviedli do prevádzky 8 priecestí, zabezpečených systémom od firmy Scheidt & Bachmann
DETAIL PROJEKTU Icon
D4R7 - Prekládka káblov
2018
Pre projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 realizujeme prekládku diaľkového železničného kábla pri obci Jarovce.
DETAIL PROJEKTU Icon
SLOVNAFT – Obnova železnice
2018
Pre nadnárodnú spoločnosť SLOVNAFT, v rámci projektu modernizácie železnice na D záťaž, obnovujeme zabezpečovacie zariadenia v úseku medzi Železničnou stanicou ÚNS a areálom rafinérie, vrátane dvoch železničných priecestí.
ďalší projekt

REFERENCIEKONTAKT
Sídlo spoločnosti
KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Prevádzka Bratislava
Poštový kontakt

KUMAT spol. s r.o.
Odborárska 5
Bratislava 831 02
Prevádzka Košice
KUMAT spol. s r.o.
Paulínyho 4
Košice 040 11
+421 905 256 328 kumat@kumat.sk
IČO: 31334831
DIČ: 2020351278
IČ DPH: SK2020351278