Oznamovacie zariadenia


Oznamovacie zariadenia sú zariadenia slúžiace na predávanie informácií na diaľku. Komunikácia môže prebiehať medzi dvoma subjektmi, ale aj od jednoho odosielatela k viacerým príjemcom.